Här finner du information kring avgifter, depositioner och fakturering. Hamn- respektive varvsplats hyrs endast ut till medlem i ÅBS i mån av plats. Kötiden är för närvarande 8-10år. Ansökan Medlemsskap

Fakturering av avgifter (både hamn- och varv) sker normalt i januari varje år. För att återbetalning ska ske av fakturerade avgifter skall uppsägning ske senast 1 april avseende Hamnplats samt 15 juli avseende Varvsplats. Ålstens Marinteknik sköter all torr- respektive sjösättning för ÅBS enligt fastställd prislista. Tjänsten betalas till Ålstens Marinteknik mot faktura.

Har du frågor om din faktura kontaktar du kansliet.

Inträdesavgift                     Årsavgift
Senior 1 000 kr                  350 kr (From det år man fyller 18)
Junior    100 kr                   150 kr

Hamnplatsavgifter / säsong
För en båtplats debiteras brygg platsens bredd enligt nedanstående:
– 2,5 m    1 550 kr
2,51 – 3,0 m   2 450 kr
3,01 – 3,5 m   3 225 kr
3,51 – 4,0 m   4 775 kr
4,01 – 4,5 m   6 450 kr
4,51 – 5,0 m   8 000 kr
Långsides     8 000 kr

Varvplatsavgifter / säsong
Varvet: Basdebitering (l x b) x 90 kr/m² + 130 kr/påbörjat ton
Båtskjul sommar    2 000 kr + basdebitering
Båtskjul vinter        4 000 kr + basdebitering
Trailerbåt sommar 1 000 kr
Trailer sommar         500 kr
Segeljolle sommar    600 kr
Jolleställ   helår         800 kr
Segelkanot helår       800 kr
Kanot/kajak helår      400 kr

Deposition för arbetsplikt & nattvakt
– Arbetsplikt 900 kr/ år och medlem som fyllt 18 år och som nyttjar hamn/varv, vinter och/eller sommar.
– Deposition krediteras med 150 kr/timme mot utfört arbete på nästa års faktura.

– Nattvakt 900 kr/ år och medlem som fyllt 18 år och som nyttjar hamn/varv under sommarsäsong.
– Depositionen krediteras på nästa års faktura mot ett fullgjort nattvaktspass.

– Kvittning Medlem kan om så önskas utföra dubbel nattvakt eller flera arbetsplikts timmar för kvittning.

En medlems hela deposition på 1 800 kr kan kvittas antingen genom två nattvaktspass eller via arbetsplikt med 150 kr/timme eller genom en kombination av bägge. Maximal kvittning är dock 1 800 kr.

Nyckeltagg: 200 kr per nyckeltagg (nyckelbricka)