Verksamheten i hamnen samt varvet leds av Hamnkapten respektive Varvs ansvarig, dessa är tillsatta av styrelsen. Hamn- respektive varvsplatserna fördelas av styrelsen till medlemmar i ÅBS.

Det finns begränsad vatten och el på hamn- och varvsområdet som vi får samsas om. Effektuttaget på elen är ytterst begränsad.

Har du redan hamnplats eller varvsplats tilldelas du samma plats eller likvärdig till efterföljande år.
Torr- och sjösättning planeras då att ske vid samma tider och på samma sätt som året innan.

Hamn- eller varvsplatserna får inte lånas ut, överlåtas eller användas för annan båt än för vilken den är tilldelad. Missbruk leder till förlust av plats.

Alla eventuella förändringar såsom exempelvis byte av båt, försäkringsbolag, ny adress eller mail anmäls av medlem till ÅBS via Medlemshantering BAS.

Grindarnas öppet tider
Både den östra grinden (vid 200-bryggan) och den lilla varvsgrinden (vid Grönviksvägen) har automatiskt tidlås.
Öppet:
Maj – September 09.00 – 22.00
Övriga tider öppnar du med din nyckeltagg.
Stora grinden (vid Grönviksvägen) är stängd dygnet runt. Den öppnas med din nyckeltagg och stänger automatiskt efter någon minut.

Hamnområdet består av den yttre pontonbryggan (0-bryggan), 100-bryggan, 200-bryggan, 300-bryggan och 400-bryggan. På området finns två sjösättningsramper. Den större för sjö och torrsättning genom Ålstens Marintekniks försorg och den mindre att nyttjas av medlemmarna till trailerbåtar.
Hamnen består av ungefär 200 platser företrädelsevis för lite mindre båtar men det finns även ett fåtal större. De hamnplatser som finns är de som kan fördelas till medlemmar och fördelas genom väntelista beroende på önskemål och tillgång. Hamnen har sina begränsningar som pålar och bommar vilka normalt inte flyttas.

Bassängen vid mastkran får inte nyttjas till annat än på- och avmastning samt lastning och lossning. Båtägaren skall finnas tillgänglig.

Pontonbryggan och 200-bryggan hyrs av kommunen liksom mark och vattenområden. Övriga anläggningar ägs av sällskapet.

Det är inte tillåtet att ankra i hamnen.