Kallelse till Årsmöte 2019

                           Bromma 2019-03-06

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I ÅLSTENS BÅTSÄLLSKAP 2019

Datum:          Torsdagen 28 mars 2019

Tid:               19.00

Plats:             SALK-Hallen, restaurangen, Gustavslundsvägen 159, Alvik, Bromma

                      Under årsmötet serveras dryck och smörgås.

Dagordning:

1.                   Mötets öppnande 

2.                   Mötets stadgeenliga utlysande

3.                   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4.                   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande  justera årsmötets protokoll

5.                   Godkännande av dagordning

6.                   Föredragning av verksamhetsberättelse för år 2018 och årets resultat

7.                   Föredragning av revisionsberättelse

8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen       

9.                   Val av styrelse

10.                 Val av revisorer jämte en suppleant

11.                 Val av valnämnd

12.                 Verksamhetsplan och Budgetförslag verksamhetsåret 2019 samt Avgifter 2020 

13.                 Propositioner och motioner (ingen motion har inkommit)

14.                 Hemsida och kommunikation

15.                 Övriga frågor

16.                 Ordförande har ordet

17.                 Mötet avslutas

Välkommen önskar

ÅBS Styrelse

Bilagor till denna kallelse kommer att finnas att tillgå på Sällskapets hemsida samt på årsmötet.