- Glömt lösenordet? Klicka här!
För medlemmar    

Hem »     

Arbetsplikt »     

Nattvakt »     

Gula Huset »     

Mina medlemsuppgifter »     

Medlemsregister »     

Byte av båt/plats »     

Köplats i hamn/varv »     

Stadgar »     

Styrelsen »     

Ordningsregler »     

Avgifter »     

Mastskjulet »     

El »     

Båtbottnar LOVA »     

Miljö »     

Trailerbåtar »     

Övrig info »     

Senast uppdaterad: 01/10 2018 Varv

Varvsgrindar

Stora grinden vid infarten från Grönviksvägen är stängd dygnet runt.
Som medlem öppnar du den med din nyckeltagg.
Lilla varvsgrinden är öppen följande tider.

Öppet maj - sept varje dag mellan 09.00 och 22.00
Grindarna låsta under okt - april

Övriga tider öppnar du med din nyckeltagg. Grinden stänger sedan automatiskt efter ngn minut.


Verksamheten på varvet leds av varvsansvarig som är tillsatt av styrelsen. Varvsplatserna fördelas av styrelsen. Kontakt till varvsansvarig i styrelsen hittar du här "Styrelsen" (endast för medlem).

Varvsplatser hyrs endast ut till medlem i ÅBS. Varvsplatserna fördelas ett år i taget. Nya båtar ges varvsplats i turordning enligt köplatslista.

Avgiften för varvsplats kommande vintersäsong betalas tillsammans med övriga avgifter i början av året.

Har du fått ny plats skall du betala snarast som bekräftelse på att du skall ha platsen. Försummas detta är platsen förverkad och går till någon annan i kön.

Varvsplats får inte av medlem överlåtas, hyras ut eller användas för annan båt än den båt och ägare den är registrerad på i ÅBS register.

Ålstens Marinteknik sköter all torr- respektive sjösättning för ÅBS enligt fastställd prislista. Tjänsten betalas till ÅMT mot faktura. Varvsplatsavgifter  (endast för medlem).

Pislista

Varvet är endast avsett för båtar som kan tas upp med befintlig utrustning.
Båtar upp till c:a 8 ton kan fungera, men vid gränsfall avgör ansvarig för torr- respektive sjösättning, dvs Ålstens Marinteknik.

Värmare, lampor och andra elektriska apparater får endast vara inkopplade då ägaren finns i båtens omedelbara närhet. Står din båt mot Sea Quip-stöttor eller mot lösa sidobockar får presenningen inte (varken direkt eller indirekt t.ex. via linor/plankor längs båten under stöttorna/bockarna) fästas i stöttorna/bockarna.

Glöm inte bort att titta till din båt när hon står på land. Höststormar och mycket snöande under vintern kan ställa till stora skador på täckställningar, presenningar och i slutändan på din båt.

Din plats på varvet avgör när du kommer att sjösättas. Notera att du måste vara klar i god tid för sjösättningen.

Varje år händer att någon inte är klar och blockerar bakomvarande som inte kommer i sjön i tid. Det kan orsaka arga tankar båtgrannar emellan, samt att ÅMTs planering spricker.

Båt som ej är färdig i tid och därmed ligger hindrande för bakomvarande flyttas på ägarens bekostnad.

Schema med planerade sjösättningstider anslås i god tid på klubbens anslagstavlor. 

Ansökan om varvsplats
Vill du ställa dig i kö för varvsplats så gör du det under fliken ”Köplats i hamn/varv”  (endast för medlem)

Du har varvsplats och vill ha kvar samma/liknande plats till nästa år
Har du varvsplats får du per automatik plats för samma båt till nästkommande år.
Torrsättning, placering på varvet och sjösättning planeras då att ske vid samma tider och på samma sätt som året innan.

Du har varvsplats men vill anmäla en förändring
I följande fall skall du skicka in en anmälan via fliken Byte av båt/plats på hemsidan. (endast för medlem)

Du vill säga upp din plats. (varvsavgiften återbetalas om anmälan är inne senast 15 juli)

Du vill anmäla byte av båt. (för planering av varvsyta måste vi veta storlek på båten)
Notera att vi inte automatiskt kan garantera dig en plats efter båtbyte.

Du vill ändra placering på varvet

Har du önskemål om ett bestämt torrsättningsdatum måste detta informeras till varvsansvarig med kopia till ÅMT, samt också bekräftas tillbaka till Dig från ÅBS/ÅMT för att gälla.

Perioden 15 september till den 31 maj

Under perioden 15 september t o m den 31 maj är varvsområdet reserverat för uppställning och vinterförvaring av medlemmars båtar. Upptagning av båtar börjar den 16 september och då måste varvsområdet vara fritt från alla typer av släpvagnar och bilar. Upptagning och sjösättning hanteras av Ålstens Marinteknik.

Uppställning av båt

ÅBS har i avtal med ÅMT kommit överens om priser (se Prislista) för upptagning och sjösättning av båtar.I upptagning ingår att ta båten ur vattnet och ställa den på avsedd plats på godkänt material. ÅMT tillhandahåller stöttor, pallar och annat material som krävs för en säker uppställning samt debiterar enligt avtalet. 

Medlem som vill använda eget material får göra det under förutsättning att materialet godkänns av ÅMT. Vid bedömningen är det särskilt viktigt att materialet förutom skick och kvalitet även har rätt höjdmått så att arbetet kan ske på ett ergonomiskt bra sätt. I de fall ÅMT inte accepterar medlems material måste medlemmen omedelbart skaffa fram nytt material alternativt hyra av ÅMT.

Täckning av båt

Täckning sker antingen av medlemmen eller ÅMT. ÅMT kan plasta in båt och även förvara kapell och batteri och debiterar enligt egen prislista för tjänsterna.

Vid täckning av båt får inget material spikas eller häftas fast i trallar eller annat trämaterial då risk finns att ställning och båt välter vid kraftig vind. 

Perioden 1 juni till den 15 september

Under denna period ska varvsområdet vara fritt från båtar med undantag för jollar och kanoter. Dessa båtar har ett särskilt markerat område där medlem kan ansöka om plats. Övriga området kan under perioden användas av medlem för parkering av bil, trailer eller båttrailer. 

Särskilt viktigt under perioden är det alltid finns fri passage för de fordon som används för i- och upptagning av båtar för t ex reparation eller service.

För att under hela perioden ställa en tom släpvagn av typen trailer eller båttrailer (med båttrailer avses en trailer med båt på släpet under uppställningstiden) måste medlem ansöka om tillstånd. Vi har ett begränsat antal platser för dessa släp och de är uppmärkta med nummer 900 – 999. Platserna finns längs staketet på den övre delen av varvsområdet.

Bilar får parkeras på de platser som är märkta med P, P-platserna.

De medlemmar som inte har varvs- eller hamnplats och som vill använda våra sjösättningsramper för tillfälliga dags- eller kvällsturer får parkera sitt ekipage på P-platserna. Om bilparkeringen är fullbelagd får parkering ske på annan plats men så att ekipaget inte blockerar väg får ÅMT eller båttrailer.