- Glömt lösenordet? Klicka här!
För medlemmar    

Hem »     

Arbetsplikt »     

Nattvakt »     

Gula Huset »     

Mina medlemsuppgifter »     

Medlemsregister »     

Byte av båt/plats »     

Köplats i hamn/varv »     

Stadgar »     

Styrelsen »     

Ordningsregler »     

Avgifter »     

Mastskjulet »     

El »     

Båtbottnar LOVA »     

Miljö »     

Trailerbåtar »     

Övrig info »     

Senast uppdaterad: 01/10 2018 Hamninformation

Hamnkapten Lars Ohlson
Hamnområdet
består av den yttre pontonbryggan (0-bryggan), 100-bryggan, 200-bryggan, 300-bryggan och 400-bryggan. Det finns två sjösättningsramper. Den större för sjö och torrsättning genom Ålstens Marintekniks försorg och den mindre att nyttjas av medlemmarna till trailerbåtar.

Den lilla bassängen vid mastkranen är endast till för av- och påmastning och i respektive urlastning.

Pontonbryggan och 200-bryggan hyrs av kommunen liksom mark och vattenområden. Övriga anläggningar ägs av sällskapet.

Hamngrinden
Östra grinden vid början på 200-bryggan (punkt 3 på kartan) har automatiskt tidlås.
Öppet maj - sept varje dag mellan 09.00 och 22.00
Grindarna låsta under okt - aprilHamnen

Allmänt

Verksamheten i hamnen leds av en hamnkapten som är tillsatt av styrelsen. Hamnkapten har till sin hjälp en Hamnförman som fördelar hamnplatserna säsongsvis. Till varje hamnplats knyts en specificerad båt. Hamnplats hyrs endast ut till medlem i ÅBS och fördelas ett år i taget. Platserna får disponeras under perioden 15 april till och med 15 november. Medlem får endast inneha en hamnplats.

Hamnen är avsedd för fartyg med en storlek understigande 12 meters längd eller fyra meters bredd. Maxvikten bör inte överskrida 8 ton. 

Hamnplatserna får inte utan styrelsens medgivande lånas ut, överlåtas eller användas för annan båt än för vilken den är tilldelad. Information om plats och båt framgår av en särskild etikett som ska fästas på båten årsvis. Missbruk kan leda till förlust av platsen.

Båt ska vara försäkrad. Oförsäkrad båt får inte förtöjas i hamnen.

Hamnbassängen

Ankring är inte tillåten i hamnen på grund av el- och vattenledningar på hamnbotten.

Hamnbassängen vid mastkranen och pontonbryggan vid telferkranen får endast utnyttjas tillfälligt för exempelvis mindre båtarbete samt i- och urlastning.

Hamnplatsen

ÅBS disponerar fyra brygganläggningar inom hamnområdet. Vissa av platserna är försedda med y-bommar medan andra har stolpar. Båten ska förtöjas med två ryckdämpade tampar mot bryggan eller y-bommen och med två tampar mot stolparna eller y-bommarnas yttre fästen. Förtöjningsgodset ska vara av god kvalitet och väl dimensionerat. Båt som inte ligger vid y-bom ska vara avfendrad med minst fyra väl dimensionerade fendrar.

Elledningar och tampar får inte ligga i vägen för gående eller i vattnet. Det är viktigt att hålla rent på bryggorna.

Förtöjningsgodset ska inte ligga kvar på bryggan efter det att båten tagits upp för vinterförvaring. Ledlinor mellan stolpar och brygga, sk gubblinor, ska tas bort före upptagning och får inte läggas ut förrän efter sjösättning. De försvårar bogsering i samband med sjö- och torrsättning och kan även utgöra en risk för skridskoåkare vintertid.

Har Du redan hamnplats tilldelas Du automatiskt plats till efterföljande år. Vill du säga upp platsen och återfå redan betald avgift måste vi ha uppsägningen före den 1 april. 

Du ska själv ta initiativ och anmäla eventuella förändringar eller önskemål till hamnförmannen.
 

El och vatten på bryggorna

På vissa bryggor finns eluttag och tillgång till vatten. Vi har inte uttag till alla platser utan vi får samsas om de som finns. Elektriciteten har ett ytterst begränsat effektuttag. Därför måste vi vara försiktiga vid användandet som endast bör vara tillfälligt. Tanken är att elen ska användas för batteriladdning, länspump, handverktyg och liknande. Båtägaren ansvarar för att båtens utrustning är godkänd för inkoppling.

Hur får jag hamnplats?
Medlem kan anmäla intresse för en hamnplats på hemsidans Väntelista. Väntelistan bygger på tiden för medlemmens inträde i ÅBS. Det har alltså ingen betydelse när du ställer dig i kön. När en ledig plats uppstår tilldelas platsen den i kön som har äldst medlemsnummer. Det innebär att medlemmar som tidigare haft en hamnplats ofta kommer före medlem som ännu inte haft en hamnplats. 

En förutsättning för att få hamnplats är att måtten på den sökandes båt passar till den lediga platsen. En sökande med ett tidigt medlemsdatum kommer därför kunna bli passerad i kön av en medlem med yngre datum om den tidigare medlemmens båt är för stor för den lediga platsen.

Eftersom vi inte har ett kösystem där inträdet i kön avgör turordningen är det svårt att avgöra hur lång kötiden beräknas vara. Merparten av hamnplatserna har en bredd av 2,5 – 3,0 meter vilket innebär att båtar med större bredd kan få vänta längre på en plats. När som helst under året kan en medlem med tidigt inträdesdatum anmäla intresse för hamnplats vilket då kan innebära att medlemmen hamnar långt fram i kön vilket naturligtvis påverkar er som ännu inte fått en plats. Som situationen i Stockholms småbåtshamnar sett ut under lång tid får du sannolikt räkna med kötider överstigande 10 år.
 

Säkerhet

Brandsläckare finns utsatta och uppmärkta med skyltar dels på varvet samt i anslutning till bryggorna. Det finns bryggstegar på varje brygga som är avsedda för att ta sig upp ur vattnet för den som fallit i. Dessa stegar är inte avsedda för bad.

Håll uppsikt över Dina och andras barn. Det är lätt att trilla i, men kanske inte så lätt att ta sig upp mellan båtarna. Se till att de har flytväst på sig.

Det kan vara frestande att cykla på de långa bryggorna men det är farligt och därmed endast tillåtet för Hamnförman.

Tänk på att det kan vara halt på bryggorna vid fuktig väderlek och frost.

Som medlem har Du ett extra ansvar för Dina gästers säkerhet och trivsel


Märketiketter
Varje båt/objekt i klubben skall varje år märkas med en väl synlig ÅBS självhäftande etikett.  Etiketten innehåller information om ägare, båttyp samt hamn- och/eller varvsplatsnummer.
Du som har varvsplats får etiketten påsatt av ÅMT i samband med sjösättning. Övriga får etiketten hemskickad per post. 

OBS: Ankring förbjudet i hamnen.

OBS: Så kallade ledlinor (”gubblinor”) mellan stolpar eller boj och brygga skall tas bort före upptagning och får inte läggas ut förrän efter sjösättningen.
(Linorna hindrar torr- och sjösättningsansvarig vid bogseringen av båtarna)

Bassängen vid mastkran får inte nyttjas till annat än på- och avmastning samt lastning och lossning. Det är ingen dagliggplats. Båtägaren skall finnas tillgänglig.